Salg og Levering

Generelt
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle varer solgt fra Etex Nordic A/S (”Etex Nordic”) til kunder med fast forretningssted i Danmark.
 

Tilbud og ordrebekræftelse
Tilbud vedrørende lagervarer er gældende for Etex Nordic indenfor den i tilbuddet anførte periode. Såfremt tilbud accepteres rettidigt af kunder fremsender Etex Nordic ordrebekræftelse indeholdende det omtrentlige leveringstidspunkt.Tilbud på ikke-lagervarer er først bindende for Etex Nordic ved fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden.

Specifikationer i kataloger, brochurer, prislister m.v., samt mundtlige oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, er kun bindende for Etex Nordic, når disse udtrykkeligt er anført i tilbuddet/ordrebekræftelsen.

Teknisk og arkitektonisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken Etex Nordic ikke påtager sig noget ansvar.

Etex Nordic påtager sig endvidere intet ansvar for rådgivning vedrørende valg af materialer, konstruktionsmæssige forhold eller lignende, idet Etex Nordic udtrykkeligt opfordrer til at der antages selvstændig rådgivning herom.

Vareprøver er udtryk for materialets gennemsnitlige karakter. Der tages udtrykkeligt forbehold for evt. farveforskelle mellem vareprøver og endelig leverede varer.
 

Priser
Etex Nordics priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som kan ændres uden varsel. I tillæg til priserne, inklusiv de i et tilbud/ordrebekræftelse anførte priser faktureres kunder for de paller som anvendes i forbindelse med levering af varer.

Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder moms, som indtræffer efter Etex Nordic ordrebekræftelse, bæres af køber.

De produkter der kan bestilles via EDI er udelukkende de varer der findes i vores gældende prisliste og som har et TUN-nr. Der kan ikke benyttes EDI til ordrer der er lavet på projekter og/eller indeholder specialvarer, herunder forarbejdede varer.


Farver
De angivne farver i prislisten er vejledende.
 

Levering
Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er vejledende, med mindre andet fremgår udtrykkeligt af ordrebekræftelsen.

I tilfælde af force majeure – jvf. Købelovens § 24– og lignende forhold, som ligger udenfor Etex Nordics kontrol, er Etex Nordic berettiget til at annullere leveringen uden at køber kan gøre noget krav gældende overfor Etex Nordic i anledning heraf.

Hvor intet andet er anført, sker leveringen for Etex Nordics regning, forudsat der er tale om brofaste øer i Danmark. For mindre leverancer faktureres kunden altid for transport. Hvis der er truffet aftale om levering på slutkundes plads, eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fare for at køre fast. Levering er altid frit på bil.

Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på slutkøbers plads, eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber; ligesom køber må afholde omkostningerne, som følge af at han ikke kan modtage varerne på det aftalte leveringssted.

Køber skal straks efter modtagelsen foretage visuel modtagerkontrol af de leverede varer, med henblik på synlige skader.
 

Betaling
Betalingsbetingelser er 30 dage netto med mindre andet er aftalt i tilbud/ordrebekræftelse.

Kontantrabat opnås ved betaling indenfor 8 dage efter modtagelse af faktura.

Købesummen forfalder til betaling på angivet tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at levering ikke kan ske rettidig.

Såfremt betalingstidspunktet overskrides, forrentes vort tilgodehavende inkl. moms p.t. med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegyndt måned med 1,5% af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter.
 

Annullering og ændring af ordre
Standardvarer: Køber kan ikke annullere eller ændre tilbud som er accepteret af køber. Såfremt Etex Nordic undtagelsesvist accepterer annullering eller ændring af ordrer, sker dette altid mod købers dækning af Etex Nordics tab ved annulleringen eller meromkostninger som følge af ændringen. Omlevering eller supplerende levering sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Made to Order (”MTO”)(tilvirkede) eller special varer: Køber kan ikke annullere eller ændre tilbud som er accepteret af køber vedrørende Made to Order (”MTO”)/ special varer.
 

Returvarer
Standardvarer: Standardvarer modtages kun retur efter forudgående aftale med Etex Nordic og med fremsendelse af følgeseddel og faktura. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original emballage.

Made to Order (”MTO”), tilvirkede eller specialvarer tages ikke retur.

Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20% af indkøbsprisen ekskl. moms.

Returnerbar emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering med det fakturerede beløb, med fradrag af returneringsomkostninger.


Garanti overfor slutkunden/bygherren
Etex Nordic yder 15 års garanti på ivarcem-bølgeplader og skifer og 10 års garanti på Bølgeplader 500, ivarplank og facadeprodukter i fibercement. Der henvises til separate garantivilkår for de pågældende produkter som fremgår nedenfor og som nøje beskriver hvornår garantien er gældende for slutkunden/bygherren. Hvor garantien gælder, fraviges nærværende salgs- og leveringsbetingelser, idet garantien har forrang. 


Reklamation
Hvor garantien ikke omfatter en vare, eksempelvis fordi der er tale om Made to Order (”MTO”) eller tilbehørsvarer gælder nærværende salg- og leveringsbetingelser fremfor dansk ret, i det omfang salgs- og leveringsbetingelserne måtte fravige dansk ret.
 

Mangler
Køber må straks efter modtagelsen, og inden materialerne tages i brug, gennemgå de leverede varer ved visuel inspektion for at sikre , at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelse, samt farve og størrelsesvariationer, der er eller burde have været opdaget ved sådan en undersøgelse, må fremsættes straks, og senest 8 dage efter varens levering på købers plads, for at kunne tages til følge.

Eventuelle skjulte fejl, så som størrelsesvariationer som først opdages i forbindelse med oplægning/opsætning af varen, skal påtales straks og senest 3 måneder efter levering. Kunden skal sikre, at entreprenør/bygherre straks efter at have konstateret en skjult/oprindelig mangel stopper arbejdet. Såfremt køber ikke reklamerer rettidigt i henhold til førnævnte frist eller fortsætter ibrugtagning(oplægning/opsætning) af varen til trods for skjulte fejl, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.

Reklamationer skal ske via Etex Nordic.dk, ved fremsendelse af den krævede dokumentation. Reklamationer vil blive behandlet indenfor rimelig tid.

Såfremt en vare indeholder en oprindelig mangel, er Etex Nordic berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller betale et forholdsmæssigt afslag.

Køber afskriver sig udtrykkeligt andre mangels beføjelser, herunder retten til at ophæve købet.

Etex Nordics erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste ikke omfattes.
 

Erstatningsansvar
Med mindre Etex Nordic ordrebekræftelsen udtrykkeligt har garanteret levering til et bestemt tidspunkt, påtager Etex Nordic sig ikke erstatningsansvar for forsinkelser.

Etex Nordics erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke følgeomkostninger, skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste ikke omfattes.

Enhver tvist er undergivet dansk ret. Enhver sag anlægges ved en dansk domstol iht. Retsplejelovens regler herom.
  

Produktansvar
Etex Nordic er ansvarlige efter lov om produktansvar for skader forvoldt af leverede produkter, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Etex Nordic ansvar for sådanne skader, og Etex Nordics ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

Etex Nordic er alene ansvarlig for skader, som leverede produkter måtte forvolde, i det omfang skadesforvoldelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Etex Nordics side.

Etex Nordic har tegnet produktansvarsforsikring med en dækning på kr. 10 millioner på person- og tingskade.

Etex Nordics ansvar for skade på ting kan ikke overstige varens værdi.